آخر یک روز این رابردم دندانپزشکی کار دست من می دهد، بیماری داشتم که گفتند یکی از فامیل های دورشان که دانشجوی دندانپزشکیست معرف مطب من به ا...
تو مركز پرورش فيل های پارک ملی چیتوان در نپال، اتاقي بود كه يه سري اطلاعات كلي بامزه راجع به نحوه ي جفت گيري و زاد و ولد و دوران بارداري فيل ...
تو زبون فارسي خيلي وقت ها از كلمه سانتي مانتال براي اشاره به خانم هاي خيلي قرتي پرتي استفاده مي شه، در حالي كه اين كلمه ريشه فرانسوي داره و ...
  • مقالات تخصصی توسط دکتر ثنا جباری و مقالات عمومی توسط تیم نویسندگان نوشته شده است.

  • جستجو